Augmentar un 10% la participació de la població en la vida cultural de l’RMB el 2030


 
La regió metropolitana de Barcelona es dota d'un nou full de ruta que preveu incrementar un 10% la participació cultural. Tot i que encara està lluny de poder articular-se administrativament, a poc a poc la denominada Barcelona dels cinc milions fa passes endavant per consolidar-se.
 

El Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) ha aprovat un nou full de ruta en sintonia amb les actuals dinàmiques metropolitanes, que supera els límits de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El 'Compromís Metropolità 2030' planteja els principals reptes de "la ciutat dels 5 milions", que comprèn el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, els Vallesos, el Garraf, l'Anoia, el Baix Penedès i l'Alt Penedès. Tot i que encara està lluny de poder articular-se administrativament, davant la "complexitat administrativa" que suposa la coexistència de diferents actors polítics que s'encavalquen. Precisament el coordinador general del PEMB, Oriol Estela, ha posat de manifest que “un dels objectius del Compromís Metropolità 2030 és contribuir a estructurar abans del canvi de dècada més capacitat d’acció a escala de la regió metropolitana, de caire col·laboratiu, que superi les dificultats derivades de les delimitacions administratives i sàpiga adaptar-se a la geometria variable dels reptes”.
 

En qualsevol cas, el pla estratègic es fixa objectius globals en matèria d'habitatge, polítiques socials, mobilitat o medi ambient, que impliquen el desenvolupament de projectes des de la nova "escala territorial". Està format per vuit missions amb l'objectiu principal de reduir les desigualtats i combatre l'emergència climàtica. El nou document és fruit del procés de debat Barcelona Demà, que va durar gairebé tres anys, va comptar amb la participació de més de 485 entitats del conjunt de la regió metropolitana. En concret, aquest nou full de ruta determina quins aspectes té sentit abordar-los des de la nova escala, plantejant accions en tres nivells: replicar experiències d'èxit al llarg del territori, escalar a l'àmbit de regió metropolitana projectes de l'AMB o la ciutat de Barcelona i crear nous projectes en el punt de partida dels quals ja hi hagi aquesta nova visió territorial de gran abast.
 

Les 8 missions del Compromís Metropolità
 
 

Un pla de vuit missions
 

El nou pla estratègic metropolità s'estructura en vuit missions que han de servir de guia per a l'actuació coordinada en el territori en matèries com l'economia innovadora i inclusiva, els nivells de renda suficients, l'emergència ambiental i climàtica, la mobilitat sostenible i segura, l'alimentació saludable, la cohesió territorial, l'habitatge adequat i la vitalitat cultural. 

Cada missió planteja també un seguit d'objectius concrets per ajudar a concretar accions orientades a assolir-los. En matèria econòmica, es pretén impulsar la transferència tecnològica amb l'objectiu que el 2030 el teixit econòmic de la regió metropolitana dediqui com a mínim un 1,2% del PIB a despesa privada en recerca i desenvolupament.

Pel que fa al treball, l'objectiu és que els convenis col·lectius garanteixin uns nivells salarials d'acord amb un salari mínim de referència adaptat a la realitat de la regió metropolitana. En l'àmbit climàtic, l'objectiu passa per reduir el 45% l'emissió de gasos amb efecte hivernacle en aquest territori.

En relació a la mobilitat, el pla estratègic planteja un canvi en la distribució modal dels desplaçaments d'un 10% en favor de l'ecomobilitat. I en l'àmbit alimentari, es pretén que el 2030 la dieta de la població de la regió metropolitana es basi en un 60% en aliments de proximitat.

Aconseguir que les rendes baixes no superin el 25% en el conjunt de barris vulnerables és l'objectiu pel que fa a la cohesió territorial, mentre que en matèria d'habitatge es vol aconseguir que la població que pateix una sobrecàrrega econòmica vinculada a les despeses de la llar sigui inferior al 30%.

Finalment, en l'àmbit cultural, el pla estratègic metropolità preveu augmentar un 10% la participació de la població metropolitana en la vida cultural del conjunt del territori.
 

La missió 'Vitalitat cultural' 
 

La presència de la cultura en les agendes globals, identificada com a quart pilar del desenvolupament sostenible, així com el rol social que ha jugat durant la pandèmia, mostren la seva influència en la societat i el benestar de la ciutadania. Tristement, les xifres de què disposem alerten que aproximadament un terç de la població no participa en la vida culturals, segons va recordar Estela en l'acte de presentació de la missió 'Vitalitat cultural' a Rubí el mes de setembre de 2022, per la qual cosa el Compromís Metropolità 2030 vol aconseguir augmentar un 10% la xifra de participació. En aquest sentit, per augmentar aquesta participació és fonamental reforçar el rol social de la cultura a través de l’impuls dels drets culturals i de polítiques que promoguin l'augment de la participació cultural, en sentit ampli. Per aprofitar tot el potencial transformador i catalitzador de la cultura cal que participi el màxim de persones possibles. Per aquest motiu cal reforçar el teixit associatiu i cultural de proximitat ja que és a petita escala, des dels barris i municipis, des d’on s’ha actuar. “Un dels principals objectius serà millorar la definició de l’indicador. Poder treballar amb el conjunt d’actors per millorar les dades i els indicadors”, va afegir. Així doncs, un dels objectius prioritaris de la missió de vitalitat cultural ha de ser precisament crear un dispositiu que permeti obtenir dades culturals específiques, significatives i territorialitzades.


 


Ahir Apropa Cultura va rebre un reconeixement en la primera edició dels Premis Compromís Metropolità, dins l’acte del XV Consell General del del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona celebrat a l'Auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet. Una proposta molt important de detecció i reconeixement a iniciatives que reflecteixen la interrelació i potencialitat del fet urbà.


 

Podeu recuperar el vídeo resum de l'acte de presentació de la missió 'Vitalitat cultural' del Compromís Metropolità celebrat el 30 de setembre de 2022 a Rubí en el marc de la gira de presentació de les missions del nou pla estratègic per a la ciutat dels 5 milions. Amb la participació de Laia Gargallo, cap del Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC).
 
 

  
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos la versió 1.0 del document:
 

PEMB (2023). Missió Vitalitat cultural. Document explicatiu. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona compromismetropolita.cat


 
 

 _________________________________________________________________________________________

La informació procedeix de les webs i canals de comunicació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)