Pla d'Acció Cultural per a Martorell i Olèrdola

El Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) recentment ha entregat als Ajuntaments de Martorell i Olèrdola els seus respectius «Pla d'Acció Cultural», documents que s’emmarquen en la vocació d’assistència i cooperació tècnica que la Diputació de Barcelona presta als municipis i consells comarcals de la demarcació de Barcelona i que en l’Àrea de Cultura es concreta en l’acompanyament en l’àmbit de les polítiques i els projectes culturals.
 

Pla d'Acció Cultural de Martorell

El Pla d’Acció Cultural de Martorell té com objectiu ser un instrument per a la reflexió i discussió, que permeti planificar i donar coherència a la política cultural del municipi pels propers anys, en concordança amb les prioritats marcades pel territori en altres àrees com educació, joventut o benestar social. Es tracta, per tant, d’un document  amb voluntat operativa i que pugui servir de guia i inspiració tant pels responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament, com per tota la resta d’agents culturals del municipi, ajudant-los en la seva planificació a curt, mitjà i llarg termini.
 

Objectius Específics del Pla:
 

 • Oferir  una  radiografia  de  la  realitat  cultural  de  Martorell,  recollint  també  la  informació  i principals dades dels diferents estudis i investigacions desenvolupats en els darrers anys per part de l’Ajuntament.
 • Identificar les principals fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats del municipi en matèria cultural.
 • Definir un marc estratègic que orienti les polítiques culturals del municipi per als propers anys.
 • Guiar  i  inspirar  la  identificació  d’accions  i  iniciatives  que  permetin  assolir  els objectius establerts en el marc estratègic.
   

El present PAC parteix de les bases assentades pel primer pla d’acció cultural, realitzat l’any 2008 amb el suport del Centre d’Estudis i Recursos Culturals i, al igual que aquell, té la voluntat de reforçar el sentit de pertinença a Martorell per part dels seus habitants, aprofundint en la cohesió social del municipi i fent de la multiculturalitat pròpia de Martorell un valor de convivència. El desenvolupament del present PAC es basa en el reconeixement, per una part, de la diversitat del sector cultural a Martorell, i, per altre, del paper clau de la cultura per cohesionar una realitat social també diversa i del seu potencial de contribució econòmica. 
 

El desenvolupament d’un pla d’acció cultural permet:
 

 • Com a resultat, per una part, del procés participatiu que es posa en marxa, i, per altre, del treball tècnic, articular un consens sobre què importa i què no, on es dirigeix la política cultural al territori i com s'hi arriba.
 • Visibilitzar aquest consens en un document amb prou detall per convèncer a tercers que no han estat íntimament implicats en el seu procés de desenvolupament, així com per actuar com a full de ruta per a la seva implementació.
   

 

Centre Cultural a Martorell. El Far.cat 
 


Pla d'Acció Cultural d'Olèrdola
 

Aquest Pla d’acció cultural (PAC) d’Olèrdola parteix de la demanda que l’Ajuntament va fer al CERC de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2019, per tal de rebre assessorament en un exercici de diagnòstic i planificació de les seves polítiques culturals. La demanda del servei es sustenta en la necessitat d’endreçar la política cultural en un municipi que es caracteritza principalment per tres elements:
  

 • Una realitat sociodemogràfica caracteritzada per la dispersió territorial dels seus nuclis de població.
 • L’existència de moltes entitats arrelades al seu nucli però amb poca presència o incidència en el conjunt del municipi. 
 • La presència d’un gran nombre d’equipaments culturals municipals repartits pels tres nuclis principals, sense una programació estable, amb un ús gairebé exclusiu de les entitats, un model majoritari d’autogestió, i un baix índex d’ocupació. 
   

Sant Miquel d'Olèrdola
 

L’elaboració d’aquest PAC s’ha fet en paral·lel al Pla directors d’equipaments (SEEP, 2020), finalitzat el primer trimestre de 2020, com a eina per estructurar els usos i les necessitats del conjunt d’equipaments municipals. Ambdós documents tenen una mirada complementària amb la finalitat d’aconseguir optimitzar els recursos existents i ordenar-ne els usos. De fet, gràcies a la col·laboració entre el SEEP i el CERC, s’han elaborat i consensuat unes propostes concretes i comunes, tant des del punt de vista arquitectònic com cultural.
  

Per tant, l’elaboració d’aquest PAC ha de permetre a l’Ajuntament d’Olèrdola assolir els objectius següents:
 

 • Posar de manifest el valor de la cultura com a element intrínsec en la dignitat de les persones i el desenvolupament territorial. 
 • Definir un model de política cultural municipal i establir les prioritats a curt, mitjà i llarg termini. 
 • Fomentar la corresponsabilitat de múltiples agents, ja que la vida cultural és necessàriament plural i diversa i, per tant, hi participa un ventall molt ampli d’entitats, col·lectius, empreses i persones particulars que aporten les seves visions, que organitzen activitats i que conformen un marc de relacions que configura l’ecosistema cultural d’Olèrdola. 
 • Contrarestar la dispersió territorial de la població amb l’articulació dels equipaments culturals com a element de cohesió social. 
 • Generar noves dinàmiques de treball i relació basades en la transversalitat. 
 • Apostar per la racionalització dels recursos.
   


 

Podeu consultar-ne el contingut íntegre aquí:
 

 ________________________________________________________________________________________________________________

«Pla d'Acció Cultural Martorell». ( 2020). Barcelona : Diputació de Barcelona ; Ajuntament de Martorell. Recuperat de https://www.diba.cat/es/web/cerc/assessorament/assessorament_docs 

A càrrec de: Ajuntament de Martorell, Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) (Coordinació metodològica, suport tècnic i de continguts) 
 

«Pla d'acció cultural Olèrdola».( 2020). Barcelona : Diputació de Barcelona ; Ajuntament d’Olèrdola. Recuperat de https://www.diba.cat/es/web/cerc/assessorament/assessorament_docs

A càrrec de: Ajuntament d’Olèrdola, Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) i ITD–Innovació, Transferència i Desenvolupament 

_________________________________________________________________________________________________________________


 

*****