Re-act de Plonk Estudio

NOM:  Re-act

ENTITAT:  PLONK! Estudio

WEB:  http://plonk.org.es/

DESCRIPCIÓ: El moment actual ens exigeix un replantejament dels models d’organització i participació, de les vies de dinamització i comunicació i dels nous models derivats dels nous contextos. Ens trobem davant un nou paradigma cultural que planteja un gran nombre de preguntes i necessitats. PLONK! Estudi presenta Re-act, un projecte que pretén facilitar l’establiment d’un punt de partida en la complexa tasca d’aportar respostes a aquestes preguntes. 

El projecte es divideix en dues fases d’execució: en una primera fase es realitzarà una recerca per tal d’establir models aplicables a diferents casos d’actuació. En la segona fase es procedirà a una sistematització de la informació, que es posarà a l’abast dels diferents ens locals. Les càpsules de recerca partiran de l’estudi a nivell local de les relacions entre els diferents agents, entitats i comunitats culturals i a partir de l’estudi d’aquest context, es dissenyarà un pla d’activitat a partir del qual es generaran nous models de gestió.

Els seus objectius són definir nous escenaris de relació entre els actors culturals, estudiar noves solucions per a la generació, inventari i distribució dels recursos, tant en el seu origen com en la seva aplicació, generar coneixement actiu i instal·lar procediments col·laboratius i lògiques pròpies de processos de R+D+I en el disseny i desenvolupament de polítiques i projectes culturals.

Fitxa tècnica en pdf