Mapping of CCI export and internationalisation strategies in EU member states

Informe on s’analitzen i comenten les estratègies i els organismes que donen suport a l’exportació i internacionalització en el sector de les indústries culturals i creatives (ICCs) a la Unió Europea. Elaborat per Judith Staines i Colin Mercer, membres de la Xarxa Europea d’Experts en Cultura (EENC les sigles en anglès), proporciona dades sobre el context, les tendències i les xifres d’exportació. Elabora una sèrie de recomanacions i ofereix un llistat amb 230 organismes que treballen en exportació d’ICC (inclou ens governamentals, ONGs, entitats privades i comercials, empreses, mitjans de comunicació i organismes internacionals) i 50 festivals, fires i altres esdeveniments que promouen l’exportació i la internacionalització de béns i serveis culturals i creatius. L’estudi també recull més de 100 publicacions, informes públics i avaluacions dels últims cinc anys.

Encarregat per la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea (DG EAC) en el marc del Pla de Treball en Cultura del Consell de Ministres per al període 2011-2014, l’informe situa aquestes mesures d’exportació i internacionalització d’ICC dins d’una estratègia europea més àmplia per potenciar l’economia creativa i posicionar a totes les organitzacions i empreses creadores, productores i distribuïdores de continguts culturals dins un ecosistema creatiu compartit.

L’estudi detecta una àmplia gamma de mesures i activitats, així com diferents velocitats pel que fa al desenvolupament d’estratègies, en funció del país i del sector. S’hi fa esment especial als països nòrdics, pel seu treball conjunt per a la creació de la marca distintiva Nordic, i als sectors audiovisual i editorial com a prioritaris en les inversions estatals, ja què són sectors que depenen intrínsicament de la distribució internacional. Molts governs presten també atenció especial al disseny pel seu potencial per a la promoció dels valors i la imatge d’un país, una ciutat o una regió. La música també acapara una part important de les ajudes, sobretot als països del nord d’Europa. Pel que fa a les àrees geogràfiques preferides, tot i que sembla que ens últims anys hi ha hagut un increment del comerç amb Àsia i Amèrica Llatina, els fluxos majoritaris es produeixen dins els mercats interns de la UE, sobretot entre països veïns que resulten mercats més accessibles. Pel que fa a les estratègies desenvolupades, s’hi esmenten les iniciatives europees, regionals, nacionals, subnacionals (ciutats i regions), així com les mesures de suport al comerç i la indústria, les estratègies de promoció de subsectors específics locals i regionals, i les marques de país o ciutat.

L’informe alerta que molts documents i informes estratègics sobre ICCs encarregats o publicats per la Comissió Europea els últims anys encara no presten prou atenció a les estratègies d’exportació. Constata que hi ha una manca d’homogeneïtzació en la recollida de dades estadístiques quantitatives i qualitatives i una falta de consens en la terminologia emprada. S’hi assenyala que manca un corpus de coneixement teòric i estadístic més sòlid que permeti als polítics desenvolupar les mesures d’intervenció i suport adequades, i que cal també aplicar un enfocament nou i més matisat que tingui en compte les característiques específiques i distintives del sector.

 PDF   Mapping of CCI export and internationalisation strategies in EU member states

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris