Subvencions per fomentar l’assistència dels responsables de la programació municipal d’arts escèniques i música a les fires, festivals i mercats especialitzats


 

Resolució CLT/1931/2024, de 27 de maig, publicada al DOGC número 9177, de 5 de juny de 2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar l'assistència dels responsables de la programació municipal d'arts escèniques i música a les fires, festivals i mercats especialitzats dels àmbits esmentats per a l'any 2024 (CLT522).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 21 de març de 2024, publicat mitjançant la Resolució CLT/961/2024, de 22 de març de 2024 (DOGC núm. 9131, de 27.3.2024).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 22 de juny del 2023, publicat mitjançant la Resolució CLT/2364/2023, de 28 de juny (DOGC núm. 8950, de 4.7.2023).

c) La normativa general de subvencions.

El període per presentar les sol·licituds és del 6 al 21 de juny de 2024, fins a les 14:00:00 hores.

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'han de realitzar exclusivament per via electrònica utilitzant el sistema de signatura electrònica. En el cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquesta, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes.


 

Vegeu la resolució

 


 

_____________________________________________________________________