Nou projecte: DECIDES YA

DECIDES Europe – Joves Ambaixadors per a la Prevenció de la Violència de Gènere

DECIDES Europe – Joves Ambaixadors per a la Prevenció de la Violència de Gènere (DECIDES YA) és un nou projecte que es fonamenta en l’àmplia experiència en prevenció i lluita contra la violència de gènere dels seus quatre socis (Espanya amb Interarts Coeducacció, Portugal amb Aproximar, Romania amb l’Associació Transcena i Hongria amb l’Associació Anthropolis) i, en concret, mitjançant metodologies i tècniques participatives socialment compromeses. El projecte està finançat per la UE en el marc del Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV).

El principal objectiu del projecte és contribuir a la prevenció de la violència de gènere (GBV per les seves sigles en anglès) construint noves narratives des de la perspectiva dels joves (entre 12 i 17 anys), abordant les causes d’origen i empoderant els joves perquè siguin ambaixadors de la igualtat de gènere.  DECIDES YA es basa en les conclusions i lliçons apreses de l’anterior projecte DECIDES Europe, implementat per Interarts (Espanya) en col·laboració amb Transcena (Romania), Trabe (Espanya) i Kvindemuseet (Museu de la Dona – Dinamarca).

Els quatre països en els quals es desenvolupa el projecte mostren un índex de violència de gènere preocupantment alt (40% a Espanya, 35% a Romania, 68% a Portugal enfront de la mitjana de 35% de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) 2021, i només Hongria amb un índex inferior del 18%), segons la base de dades global d’ONU Dones sobre violència contra les dones, les enquestes de la FRA i les publicacions de l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE).

En aquest marc, el projecte aspira que els joves prenguin consciència de l’existència de la violència de gènere, que siguin capaços d’identificar-la i de rebutjar-la com un model de relació i que esdevinguin agents de canvi dins de les seves comunitats i més enllà d’ elles. Per això, els objectius específics del projecte són:

  1. Contribuir, a través d’una pràctica socialment activa, al qual els joves (de 12 a 17 anys), el seu entorn (pares, professors, amics, formadors i els seus treballadors) i les parts interessades adoptin actituds i comportaments constructius davant la violència de gènere.
  2. Capacitar els joves per fer front als prejudicis, estereotips i normes socioculturals relacionats amb les diferents formes de violència de gènere i per alçar la veu contra elles.
  3. Garantir l’intercanvi transnacional de coneixements i el desenvolupament de capacitats entre els joves i les parts interessades sobre experiències, perspectives, eines i metodologies de formulació i implementació d’estratègies a tots els nivells.
  4. Augmentar la visibilitat i millorar la conscienciació i el coneixement de les parts interessades sobre la violència de gènere, les seves formes, causes i estereotips, prejudicis i normes socials relacionades, així com la forma d’abordar-les per al major reconeixement públic i el canvi de comportament social.

Les activitats del projecte inclouran exercicis teatrals que desenvoluparan habilitats com el pensament crític i l’ empatia, en ser capaços d’ analitzar la pròpia experiència i compartir-la amb el grup.

La narració digital oferirà l’oportunitat de treballar de manera individual i en grup per reflexionar i abordar les injustícies i l’estigma social. Altres activitats previstes inclouran diàlegs i debats dirigits per joves, així com campanyes de sensibilització.

Durada del projecte: 24 mesos a partir de gener de 2023
Pàgina web DECIDES YA: https://www.decides.pro/decides-ya/