Què cal fer per promoure la igualtat de gènere al sector cultural català?


European Journal of Cultural Studies | Maite Barrios, Anna Villarroya


Tot i que la proporció de dones que segueixen formacions relacionades amb la cultura és predominant respecte a la dels homes, aquestes pateixen una infrarepresentació laboral en pràcticament tots els àmbits del sector i a gairebé tot el món. A Catalunya, les dones representaven el 44% de l’ocupació cultural en 2014.

Davant de la manca d’investigació i consens sobre les mesures clau que haurien d’aplicar-se per reduir aquestes desigualtats creixents, les expertes Maite Barrios i Anna Villarroya han elaborat un estudi amb l’objectiu d’identificar les mesures d’intervenció que ajudin a promoure la igualtat de gènere en el context català.

L’article “What is needed to promote gender equality in the cultural sector? Responses from cultural professionals in Catalonia” presenta una metodologia de recollida de dades en la qual participen el sector públic, el sector privat i la societat civil. S’ha fet servir una enquesta a tres bandes, mitjançant la tècnica Delphi, per preguntar els professionals de la cultura sobre les mesures més adequades per atènyer la igualtat de gènere en l’ocupació cultural i, així, facilitar la presa de decisions.
 
 

Exposició Feminismes! al CCCB | cccb.org

Exposició Feminismes! al CCCB | cccb.org
 
 

Segons l’estudi, l’estratègia més valorada, tant en el sector públic com en el privat, està relacionada amb el compliment de les disposicions legals relatives al reconeixement de la igualtat de remuneració entre dones i homes per un mateix treball.

D’altra banda, l’adopció i el compliment de lleis destinades a promoure la igualtat de gènere i l'establiment de mesures relacionades amb la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i privada també van ser altament prioritzades per la majoria dels professionals, així com la lluita contra la discriminació sexista i els estereotips de gènere.

Altres mesures prioritzades pel sector públic estan relacionades amb la formació específica dirigida a promoure la igualtat i la identitat de gènere, la no discriminació i la visibilitat de les dones en àmbits com el sistema educatiu, els mitjans de comunicació o els espais culturals.

L’estudi conclou que cal contextualitzar aquesta investigació sobre igualtat de gènere al sector cultural en un panorama polític més general, en el qual queda molt per fer per tal de garantir una vertadera igualtat de gènere. Tot i el recent impuls de discursos i polítiques feministes als darrers anys (com ara, el moviment #MeToo), l’auge de les narratives extremistes i discursos polítics autoritaris a molts països europeus suposen un risc per garantir aquesta igualtat.

En aquest context, les autores fan una crida a recolzar la cultura pel seu poder transformador i a difondre i implementar les mesures proposades – i consensuades – en aquest informe per part dels agents culturals dels sectors públic i privat.

   


 
 

Podeu sol·licitar-ne una còpia al Centre d’Informació i Documentació (CIDOC) a través del correu electrònic cidoc@diba.cat ó el Servei de consulta bibliogràfica en línia.

 


 
 
Cita bibliogràfica
 

Barrios, M. i Villarroya, A. (2021). What is needed to promote gender equality in the cultural sector? Responses from cultural professionals in Catalonia. European Journal of Cultural Studies. DOI: 10.1177/13675494211048903

             


 


 

_____________________________________________________________________