El paper del món local en la cultura

Si ens aturem a pensar quins són els processos que conflueixen en qualsevol creació o projecte cultural ens adonarem que, ben sovint, el món local hi té una gran importància i n’és el germen i el lloc d’acollida. Perquè és aquí justament, en el món local, d’on sorgeixen els projectes i les accions culturals i artístiques. I és en els municipis on hi ha un contacte directe amb els agents culturals i d’on sorgeixen, també, tot un seguit d’iniciatives que s’imbriquen amb el teixit associatiu, amb el públic i amb el batec creatiu. El món local és contacte directe, treball en comú, coneixença del territori i de les seves necessitats. I és, al mateix temps, creativitat i impuls artístic. Creació de vocacions i públics. Escenari i activitat al servei de la població.

És obvi que tots plegats, ciutadans i institucions, hauríem de ser capaços de donar visibilitat a les bones pràctiques culturals que poden traspassar els límits del propi municipi. Això no només afavoriria els artistes, promotors i activistes culturals, sinó que dotaria els municipis d’una empremta sòlida i decidida en el camp de l’acció cultural. Recordem que hi ha força municipis que són visitats i situats, sobretot, per la seva significació cultural.

D’altra banda cal pensar en la cultura com a sistema. Això vol dir que les activitats culturals locals s’integren en un conjunt de dinàmiques que contribueixen a crear els nivells culturals superiors. Allò que de forma anònima o amateur fan alguns agents culturals en un municipi de ben segur que es projecta en el patrimoni cultural comú. Així doncs cal tenir presents dos eixos del tot complementaris: d’una banda la difusió d’activitats culturals municipals i, de l’altra, una visió inclusiva i integradora que vegi la cultura com un motor per als municipis, amb una vitalitat que no pot tancar-se dins les fronteres dels municipis sinó que ha de ser entesa com una font de dinamisme i de bagatge cultural de primer ordre. Perquè és en els municipis on la cultura es manifesta de manera primera. I la nostra tasca és atendre aquesta vitalitat inqüestionable.