Subvencions i inversions nominatives en cultura. Evolució de l’aportació de l’Estat a Catalunya, 2011-2016

Xavier Redondo,  Manel Verdú | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

En aquest informe es recullen les principals dades relatives a les aportacions normatives de l’Estat en matèria de cultura en el període 2011 – 2016, extretes dels Pressupostos Generals de l’Estat, anys 2011 i 2015, així com del Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat, per al 2016.

A continuació, per tal de corregir el biaix informatiu de l’informe i facilitar-ne la lectura, es destaquen les principals dades observades segons l’àmbit geogràfic català respecte l’estat espanyol, atenent el programa pressupostari i les principals actuacions beneficiaries del finançament:

CATALUNYA

 • L’aportació de l’Estat al territori ha caigut de forma dràstica durant el 2011-2015, en un percentatge que supera el 76%, passant dels 62,4 M€ al 2011 als 14,8 M€. Seguint el comportament general de l’estat, el període 2011-2013 va ser on es va concentrar la caiguda més forta (71%).
 • Segons el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, la dotació a Catalunya creixerà un 10,9% respecte 2015 i passarà a ser de 16,4 M€. Tot i aquest augment, el període 2011-2016 marca encara un descens superior al 73%
 • La reducció de la dotació econòmica ve acompanyada també d’una reducció del pes de Catalunya sobre el conjunt de l’estat espanyol. En aquest sentit, de l’11,3% del volum total de les subvencions i Inversiones normatives que rebia Catalunya al 2011, al 2015 ha tocat sostre per la part baixa, amb una dotació que suposa el 5,4% del total. L’augment de finançament previst per al 2016 fa que aquest percentatge augmenti en un 0,2%
 • Tot fent una comparativa amb la resta de comunitats de l’estat espanyol, Catalunya és la segona en el rànquin de comunitats, per darrera de la Comunitat de Madrid, tot i que amb una diferència exponencial de prop de 38% entre les dues.

Segons programa pressupostari i principals actuacions:

 • El nombre de projectes o actuacions beneficiaries finançats per l’Estat cau de forma estrepitosa durant el període. Com ja ho feia en termes generals l’aportació de l’Estat, el nombre de projectes o actuacions es redueix en un 83% només entre 2011-2013. Tot i l’augment pressupostari marcat per al 2016, el nombre de projectes o actuacions finançats per l’estat continua a la baixa, passant de 24 al 2015 a 22 al 2016.
 • El major gruix de finançament (72%), recau sobre actuacions o projectes d’abast nacional com són el MNAC, MACBA, Gran Teatre del Liceu, Consorci Mercat de les Flors, Palau de la Música Catalana, i Fundació Teatre Lliure.
 • Tenint en compte les transferències de l’estat i el pressupost d’ingressos el Gran Teatre del Liceu i el MNAC són els equipaments amb una major participació de l’Estat amb un 19,1 i un 13,6%, respectivament.
 • A partir de 2013, s’han eliminat totes les aportacions dels programes pressupostaris de Promoció i cooperació cultural, Protecció del patrimoni històric, Promoció del llibre i publicacions culturals. En darrera instància, i segons el previst per al 2016, també desapareix l’actuació en Biblioteques.
 • La previsió per al 2016 apunta que el 90 % de la despesa recaurà en quatre programes: Música i dansa (47,1 %), Museus (22,6 %), Ordenació i foment de l’edificació (13 %) i Arxius (7 %). Teatre es queda amb un 6%, la conservació i restauració de bens culturals amb un 2,7% i la investigació científica amb un 1, 7%.
 • Els programes Cinematografia i Ordenació i foment de l’edificació són els que presentaran un increment més significatiu per al 2016, del 47 % i el 33,6 % respectivament.
 • Tenint en compte com a indicador els euros per habitant per al 2016, Catalunya es posiciona desena en el rànquing de comunitats, amb 2,22 euros/hab. l’any, 4 € per sota de la mitjana estatal i 17€ per sota de la Comunitat de Madrid. La despesa d’euros per habitant a Catalunya ha disminuït en 6 euros per habitant durant el període.

ESTAT ESPANYOL

A grans trets, pot observar-se com la despesa general de l’Estat en cultura ha caigut un 27% en el període 2011-2016, passant dels 1.150 M€ als 837 M€ previstos. Aquesta reducció, ha afectat de forma significativa a la partida assignada per subvencions i inversions normatives de l’estat. Percentualment, aquesta partida s’ha vist reduïda en un 50,2% només fins al 2015: dels 550,7 M€ al 2011 als 274,7 M€ per al 2015 . La caiguda més acusada es troba entre 2011-2013 (53,4%). Segons el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat, per al 2016, aquesta dotació creixerà en 5,9% respecte l’any anterior i passarà a ser de 290 M€

Segons programa pressupostari i principals actuacions:

 • El programa pressupostari de Promoció i cooperació cultural s’ha reduït 81,8 %. Entre 2011-2013, és on es concentra la major caiguda. Des d’aleshores la despesa s’ha estabilitzat al voltant dels 10 milions d’euros (l’any 2011 era de 54 M€).
 • Tots els programes pressupostaris van patir fortes caigudes entre 2011-2013. De 2014 al 2016, hi ha pocs programes que hagin revertit la situació. A destacar: el de Música i dansa que acumula un descens del -12,1 % del 2011 al 2016 i el de Cooperació, promoció i difusió cultural a l’exterior, que el 2016 ha seguit creixent fins acumular un lleuger descens del 3,1 % en relació al 2011 (augment beneficiat per l’increment de pressupost de l’Institut Cervantes, que creix en 11% en aquest període).
 • El programa de Teatre ha patit una reducció del 4,7 % en el període. Val a dir però que des de 2014 es percep una certa recuperació i s’ha estabilitzat en els darrers dos exercicis.
 •  L’Administració del Patrimoni històric-nacional, gestionat pel Ministeri de la Presidència, és l’únic programa amb més despesa que el 2011, un 4,3 %, increment vinculat en part al projecte del Museu Col·leccions Reials, lligat al patrimoni de la casa reial espanyola.
 •  Els programes que han tingut increments significatius l’any 2016 respecte al 2015 han estat el de Cinematografia (47 %) i el d’Ordenació i foment de l’edificació (33,6 %). Tot i això, els percentatges sobre el global del període 2011-2016 continuen sent en negatiu.
 • Segons la destinació de la despesa els pressupostos dels equipaments culturals han salvat les retallades en les assignacions. Conjuntament, els quatre equipaments que gestionen (Museu Nacional del Prado, el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, la Biblioteca Nacional d'Espanya i l’Institut Cervantes.) reben el 27,2 % de la despesa en cultura de l’Estat; i una reducció en el total del període del 4,5%.
 • Prop del 50% de les transferències internes es dirigeixen a l’Institut Cervantes, amb oscil·lacions de 3-4 punts percentuals durant el període.
 • El Museu Nacional del Prado ha compensat les reduccions de les transferències internes (33,6 %) a través d’un increment en la previsió dels ingressos propis, de manera que el pressupost aprovat de despesa és un 3,5 % superior el 2016 que el 2011. En el cas del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia i la Biblioteca Nacional d'Espanya, les reduccions de les transferències (del 35,2 % i del 28,8 %, respectivament) han tingut un impacte similar en els pressupostos (26,2 % i 30,2 %). 

PDF Subvencions i inversions nominatives en cultura als Pressupostos Generals de l'Estat. 2011-2016


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris