Anuari SGAE 2014 de les arts escèniques, musicals i audiovisuals

Societat General d’Autors i Editors (SGAE)

Anuari que ofereix dades i  informació analitzada en termes quantitatius i estructurals sobre els sectors culturals següents: arts escèniques (teatre, dansa i òpera), música clàssica, música moderna, cinema, música enregistrada, televisió, vídeo, ràdio i noves tecnologies. Per a cada apartat, l’anuari presenta un informe que analitza les principals dades del sector, en destaca els seus aspectes característics al llarg de l’any 2013 i aporta elements per a la comparació amb l’exercici de 2012. Es pot dir que l’any 2013 s’observen els efectes acumulats de la crisi sobre el sector cultural. A continuació es mostra, per sectors, com han evolucionat els principals indicadors en els últims anys (es pren com a punt de partida l’any 2008, quan va començar la crisi econòmica).

Arts escèniques

Des de l’any 2008 les arts escèniques han acumulat unes pèrdues del 30,4% en el nombre de representacions, del 34,3% en l’assistència i del 23% en recaptació (un 24,7% menys l’any 2013 que el 2009). Cal remarcar que les xifres de recaptació inclouen l’IVA que va pujar l’últim trimestre de 2012 i, per tant, els ingressos lliures d’impostos s’han vist substancialment reduïts. La diferència entre els descensos en assistència i recaptació s’explica per la incidència de certs espectacles amb preu elevat, així com el descens d’assistència a esdeveniments gratuïts o de preu molt reduït. Pel que fa a l’evolució entre 2012 i 2013, el nombre total de funcions va baixar un 4,7%, el nombre total d’espectadors un 4,1% i la recaptació, amb l’IVA inclòs, un 3,5%.

Teatre

A partir de 2008 s’han acumulat uns descensos del 29,1% en el nombre de representacions, l’assistència ha caigut un 33% i la recaptació ha reduït els seus ingressos totals un 15,8% (un 18,4% menys que el 2009). Respecte l’any 2012 el nombre de representacions ha baixat un 4,4%, l’assistència un 3,2% i la recaptació un 2%.

Dansa

Des de 2008 el nombre de funcions de dansa ha caigut un 49,4%, l’assistència s’ha reduït un 41,4% i la recaptació ha baixat un 50%. A més, cal destacar que la dansa va iniciar la seva regressió un any abans que el teatre i el gènere líric, per tant aquestes pèrdues encara són majors en relació a 2007. L’any 2013 el nombre de funcions es va reduir un 10,6% en comparació amb el 2012, els espectadors van disminuir un 10,5% i la recaptació va caure un 10,5%.

Òpera i sarsuela

Des de l’any 2008, el nombre de representacions s’ha vist reduït un 28,4%, el nombre d’espectadors ha caigut un 41,8% i s’ha perdut un 45,3% de recaptació. L’any 2013 les funcions es redueixen un 6,2%, els espectadors un 8,4% i la recaptació un 10,4% respecte el 2012.

Música clàssica

Aquest gènere també experimenta descensos en tots els seus indicadors. Si comparem les xifres de l’any 2013 amb les de l’any 2008, s’observen unes caigudes del 18,7% en el nombre de concerts, del 17,9% en el nombre d’espectadors i del 17,2% en la recaptació. Els descensos en 2013 respecte el 2012 són del 3,3% en el nombre de concerts, del 4,1% en el nombre d’espectadors i del 2,1% en la recaptació.

Música popular

L’any 2013 el nombre de concerts va baixar un 25,5% respecte el 2008, l’assistència un 33,2% i la recaptació un 19,2%. Si descomptem les dades de macroconcerts i grans festivals, aquests descensos arriben fins al 36,2% en assistents i al 23,6% en recaptació. Aquesta diferència s’explica, en bona mesura, per la incidència de les activitats gratuïtes sobre el total de concerts. Pel que fa a l’evolució entre 2012 i 2013, s’observa que el nombre total de concerts es va reduir un 11,4%, la xifra d’espectadors un 12,4% (12,5% si descomptem els macrofestivals) i la recaptació va disminuir un 13,6% (un 15,4% si no comptabilitzem els grans esdeveniments).

Música enregistrada

En aquest apartat, l’any 2013 va registrar un 56,2% menys de recaptació que el 2008. Aquest percentatge augmenta si el comparem amb les xifres d’anys anteriors. Entre 2012 i 2013 el valor de les vendes s’ha reduït un 15,1%. D’altra banda, cal remarcar que aquest mercat està canviant, mentre que el 2008 el mercat físic acumulava un pes relatiu del 88,5% del total, en 2013 s’ha reduït fins al 59,8%, tot i que encara és el mercat predominant, ha perdut 28,7 punts respecte al mercat digital. Aquest fet s’ha produït perquè mentre el mercat físic ha acumulat unes pèrdues del 70,4% des del 2008, el mercat digital ha augmentat un 53,1% les seves vendes des del mateix any. Però, fins ara, la pujada d’ingressos del mercat digital encara no ha pogut assumir les pèrdues del mercat físic, la qual cosa explica que la música gravada acumuli unes pèrdues cada vegada més elevades. Per primera vegada, el mercat digital no augmenta els seus ingressos i obté en 2013 un 0,4% menys que el 2012.

Cinema

L’exhibició cinematogràfica ha acumulat unes pèrdues totals del 19,2% respecte l’any 2008 en el nombre de sessions, un 28,9% d’assistència i un 20,1% de recaptació. Cal destacar que els descensos, suaus, van començar l’any 2007 i la tendència negativa es va agreujar principalment l’any 2013. Només en aquest any s’hi van perdre el 17,8% dels espectadors i el 18,5% de la recaptació.

Vídeo

Aquest mercat va ser dels primers que va començar a experimentar retrocés. A partir de 2003 i 2004 ja es van començar a acumular caigudes importants per al sector. Si comparem la recaptació obtinguda en 2013 amb la de 2008 obtenim un descens total, en només cinc anys i malgrat la consolidació del Blu-ray, del 69,2% en els ingressos. El 2013 la caiguda va ser d’un 22,8% respecte el 2012.

Televisió

El consum televisiu ha experimentat un increment del 7,5% des de 2008 i en 2013 el consum mitjà per habitant al dia ha estat de 17 minuts més que el 2008. Tot i que, malgrat l’increment global, els ingressos publicitaris s’han reduït en els últims cinc anys un 44,7%. Tot i que l’any 2013 el nombre de minuts diaris dedicats a la televisió es va reduir una mica i va passar de 246 minuts el 2012 a 244 en 2013. Els ingressos publicitaris van caure en 2013 un 6,2% respecte el 2012.

Radio

El consum radiofònic també ha pujat des del 2008 i la mitjana de consum diari per oient de dilluns a diumenge ha augmentat un 6,7%. Tot i que de la mateixa manera que amb la televisió, el nombre de minuts dedicats a escoltar la ràdio s’ha reduït lleugerament aquest últim any i ha passat de 114 minuts en 2012 a 111 en 2013. Els ingressos publicitaris també han baixat un 37,1% des de 2008. En 2013 van caure un 11% respecte el 2013.

Videojocs

El mercat dels videojocs també ha incrementat les seves pèrdues respecte el 2008. Els ingressos totals (hardware, software i perifèrics) han baixat un 46,8% respecte el 2008 i un 7,3% en comparació al 2012.

HTML Anuario SGAE 2014 de les artes escénicas, musicales i audiovisuales

 Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris