Pricing in the performing arts

Cees Langeveld | Shaker

Els nous temps demanen cada cop amb més insistència, a teatres, productors o companyies d’arts escèniques, una millora del seu rendiment financer per poder sostenir el seus projectes; procés en el qual, desenvolupar una política de preus idònia, és un dels aspectes fonamentals.

Aquest llibre està adreçat a professionals i estudiants que vulguin entendre més sobre aquesta matèria i prendre decisions a l’hora de fixar els preus conseqüentment en espectacles d’arts escèniques. Funciona com un senzill manual, que ens aporta idees per desenvolupar la política de preus en els nostres projectes. Cal disposar, però, d’un cert bagatge en economia i màrqueting per poder aprofitar allò que s’hi explica, perquè els continguts presentats no aprofundeixen molt en aquesta matèria.

«Pricing in the performing arts» està dividit en cinc apartats a través dels quals es repassen nocions bàsiques lligades al procés de producció (la cadena de valor, el lideratge de preus, el valor de l’art...), a la teoria econòmica (els costos de producció, l’elasticitat preu de la demanda, els costos d’oportunitat...), la presa de decisions (segmentació, anàlisi del comportament dels consumidors o fidelització), la política de preus (el funcionament de diversos sistemes i mètodes d’establiment de preus, les diverses perspectives) i la implementació d’aquesta política.

El llibre compta amb un apèndix, en forma de checklist, amb els passos bàsics a seguir per desenvolupar i implementar una política de preus, podent ser una eina útil a tenir en compte a l’hora de fixar els preus dels productes d’arts escèniques i músicals.


 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris