Diversitat de marcs per la cultura

Als nostres municipis s’hi solen sumar una bona colla de grups diversos de cultura popular, associacions pel foment de la literatura, la música o el teatre, entitats culturals i de lleure educatiu, col·lectius d’artistes grafiters i iniciatives privades o associatives que promouen programacions amb major o menor estabilitat. Entitats que poden ser segmentades o interseccionals, més homogènies o divereses. Sigui com sigui, hi ha una llarga tradició en l’associacionisme del nostre país que es fa evident en la cultura, segons l’Idescat (2018) trobem fins a 32.632 associacions culturals a Catalunya actualment. Però sovint el nombre no fa la cosa, la importància recau en el treball i la cooperació entre entitats privades, associacions, institucions públiques, que pot arribar a ser un batibull considerable. Com podem doncs, harmonitzar aquest context?

Eurocities i el seu grup de treball dedicat a la cultura i el canvi demogràfic, planteja una series de recomanacions sobre la connexió entre joves i cultura. L’objectiu és intercanviar experiències entre administracions de la ciutat i institucions culturals sobre la promoció o l’habilitació de processos de canvi a les institucions culturals, tenint en compte els canvis demogràfics que actualment afronten les ciutats: com poden ser un nombre creixent de famílies joves i de gent gran, altres que perden habitants, i moltes ciutats que donen la benvinguda a grups nouvinguts.
 

Les recomanacions d’Eurocities per a les ciutats, institucions culturals i professionals van ser desenvolupades pel grup de treball amb l’objectiu de reforçar la planificació estratègica i el desenvolupament de les institucions culturals locals enfront de reptes relacionats amb els canvis demogràfics, el públic futur i els actors culturals, sobretot tenint en compte una població cada vegades més diversa que en el passat, que fa que el diàleg intercultural sigui clau en les estratègies culturals de les ciutats. Com han de satisfer les ciutats i les institucions culturals les necessitats i expectatives dels canvis de població? Quines noves ofertes culturals s'han de desenvolupar? Com es poden convertir els projectes interculturals de les institucions culturals en programes permanents i reeixits? Com poden els municipis ajudar les institucions a afrontar aquests reptes?
 


 

Les recomanacions d’Eurocities se centren a crear el marc adequat per al canvi, canviar mentalitats i desenvolupar nous programes i ofertes. L’objectiu és enfortir la planificació estratègica i el desenvolupament d’institucions culturals locals. Les recomanacions s’han desenvolupat per respondre als següents reptes:
 

Requisits generals

• Decisions polítiques i estratègiques a escala municipal per situar la diversitat com a base comuna per a totes les polítiques municipals.

• Les administracions municipals han d’adoptar un enfocament integral en l’estratègia de la seva ciutat.
 

Canvi d’actitud

• Fomentar un canvi d’actitud cap a perspectives multisectorials i multi-professionals. Tots els sectors i enfocaments han de treballar junts.
 

Canvi estructural

• Un enfocament sistemàtic és una part important del procés: la diversitat es converteix en part de totes les polítiques i processos, sistemes d’informació i acords d’orientació.

• Els municipis i els responsables polítics han d’assegurar un finançament permanent per a les polítiques i els projectes; la fiabilitat és necessària per aconseguir una gestió del canvi exitosa a les institucions; estar obert a la cooperació transversal amb les administracions socials, educatives, juvenils i culturals. Recomanacions a les institucions culturals. Les institucions han de considerar la creixent diversitat demogràfica com una oportunitat per donar forma i fomentar la convivència i la cohesió social. D'aquesta manera, garanteixen la seva rellevància social i asseguren el seu propi futur com a institucions culturals. Les institucions han de canviar la mentalitat per tal de:

  • Entendre els processos individuals com a part d’un desenvolupament global.
  • Entendre que és un procés de canvi a llarg termini.
  • Entendre que el problema és una tasca transversal basada en una cooperació amb les àrees socials, educatives, juvenils i integradores. d’expertesa.
  • Establir l’accessibilitat inclusiva.
  • Avaluar i aprendre a través de l’acció.


Accions que han de prendre les ciutats i les institucions culturals
 

Nous programes i ofertes

Les institucions i les administracions de les ciutats necessiten el coneixement i el suport professional per estimular canvis d’actitud i pràctiques i  poder així desenvolupar nous programes i ofertes que incloguin:
 

• Projectes intergeneracionals, de cooperació i co-creació.

• Projectes continus i permanents.

• Les institucions no han de desenvolupar programes nous i / o diferents, poden començar a executar els seus programes habituals de manera diferent, per exemple, utilitzant un llenguatge fàcil de comprendre per tothom, de manera que no hi hagi barreres lingüístiques −simplificar i evitar els requisits o coneixements especialitzats, oberts a necessitats especials, que cooperin amb altres sectors (educació, joventut) per desenvolupar projectes conjunts.

A més, les institucions poden començar a petita escala comprovant la rellevància dels seus programes d'activitats i ampliant-los a posteriori si cal, per exemple, utilitzant i aprenent de les institucions culturals amb un servei de proximitat, p. e. a les biblioteques.
 

Conèixer el públic

Perquè els projectes tinguin èxit, es requereix un desenvolupament conscient de la relació amb el públic. Això inclou:

• Coneixement de les necessitats i del context local - per a qui treballem?

• Retroalimentació i mentalitat oberta.

• Identificació de grups de destinació comuns, passions i necessitats.

Avaluacions i enquestes, ajudar i capacitar els vostre personal.
 

L’enfocament de les persones que hi treballen és clau. Això inclou:

Treballar amb experts externs que puguin ajudar al desenvolupament d’activitats, així com establir un clima obert al canvi.

• Donar suport a les persones amb educació i formació.

• Incloure la diversitat de persones que participa en les activitats per reflectir millor la diversitat de la població.
 

Qüestionar i adaptar els formats dels vostres esdeveniments.

Les institucions culturals haurien de qüestionar críticament els seus formats existents:

Compleixen les necessitats d’un públic més divers?

Quins ajustaments s'han de fer (per exemple, en termes d’estructura del temps, requisits d’accés, etc.)?
 

Considereu les vostres relacions públiques
Les relacions públiques són una part important de la imatge pública, a més del disseny d’espais que inclouen restaurants associats, bars, espais oberts. Això modela la percepció pública d’una institució i ajuda a reduir o augmentar els llindars d’accés.

 

Podeu consultar el document original aquí:

PDF   Culture and demographic change: new Eurocities recommendations

 
 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentari