Cubeles i Bonet, Xavier

Xavier Cubeles i Bonet

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Membre del Laboratori de Cultura i Turisme de Barcelona Media des de l’any 2009, on dirigeix els projectes específics en l’àmbit de l’economia de la cultura i de les indústries creatives, i participa en el disseny i elaboració d’altres projectes de recerca del Laboratori i de Barcelona Media.

Professor d’economia de les indústries culturals de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, i a diferents cursos universitaris de postgrau en gestió i polítiques culturals, i en comunicació.

Excepte un breu incís entre 1989 i 1992 en què treballà en l’àrea de gestió pressupostària del Comitè Organitzador olímpic Barcelona’92, ha realitzat tasques com a investigador i consultor especialitzat en l’àmbit cultural (al CEP- Centre d’Estudis de Planificació i a BCF Consultors).

Els darrers anys, el seu treball s’ha centrat en la realització de plans estratègics i de gestió d’institucions/empreses culturals (com el Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021 promogut pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), estudis sobre la innovació i l’impacte de la revolució digital en les indústries culturals i creatives (com l’European Creative Cluster Lab - ECCL de la European Creative Industry Alliance – ECIA), estudis d’economia aplicada sobre els sectors culturals i creatius (com el Decàleg per a una nova aliança pública – privada en cultura per a la Fundació Barcelona Cultura), el disseny de projectes culturals, i els serveis de consultoria i d’assessorament d’empreses i institucions culturals.

D’entre la seva bibliografia recent, podríem destacar els següents documents:

- Polítiques de comunicació i crisi econòmica a Catalunya, en curs de publicació a l’Informe de la Comunicació a Catalunya 2011-2012, editat per l’INCOM-UAB.

- Les indústries culturals del llibre, fonograma, vídeo i videojoc, en curs de publicació a l’Informe de la Comunicació a Catalunya 2011-2012, editat per l’INCOM-UAB.

- Cultura, crisi i canvi subjacent. El repte de comprendre allò que volem i podem portar a terme, 2012, Barcelona Cultura 11, Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona

- El proyecto global e histórico de  Distrito 22@ de Barcelona, 2011, a Ekonomiaz, Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco

- Perspectiva econòmica del sector radiofònic a Catalunya, 2011, a Informe de la Ràdio a Catalunya, Observatori de la Ràdio a Catalunya

- Sostenibilidad y actividades culturales, 2010 a Cultura, empleo y desarrollo, Documenta Universitaria -Publicacions de la Càtedra UNESCO de la Universitat de Girona.  

- Els canvis en el model econòmic de la premsa local i comarcal. Referències internacionals i estat de la qüestió a Catalunya, 2010, Premi de Recerca Universitària Premsa Comarcal l’any 2010), Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC).

 - Ciudades: nodos de producción e intercambio cultural, 2010, a Ciudades Creativas, vol. 2, Fundación Kreanta.

- Digitalització i indústries culturals  (2010) Revista Cultura núm 7. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

- Políticas culturales y el proceso de mundialización de las industrias culturales(2010) 

- La producció audiovisual de Catalunya: una visió de conjunt, a La producció audiovisual a Catalunya 2008-2009, Observatori de la Producc ió Audiovisual -UPF (2009)

- Els fluxos econòmics internacionals de Catalunya en activitats culturals (2008) Revista Cultura núm 2, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

La seva participació en Interacció s’inicià en 1994 on a l'entorn de la Universitat d'estiu de polítiques i gestió cultural, presentà la seva ponència La despesa en cultura a les principals ciutats espanyoles dins el seminari Marc competencial i finançament de la Cultura on compartí taula amb Assumpta Baig i Joan Lluís Amigó.

A Interacció 1996 sota el títol Les Polítiques Públiques i la Cultura, presentà la ponència La producció de la Cultura, entre l'especialització i la deslocalització en el marc del seminari La dimensió econòmica de la Cultura, inclòs dins l'àmbit Polítiques Culturals i Desenvolupament Econòmic.

L’edició  Interacció 1998, Cultura i Poder Local, novament comptà amb la seva presència en el marc del debat al voltant de les Ciències Socials i Gestió Cultural on, juntament amb Jordi Pablo (Producciones Improductives) i Arturo Rodriguez  (UB) participarem al seminari titulat Seminari metodològic: la producció cultural

A Interacció 2000, Cultura i Servei Públic ,dirigí, juntament amb Ezequiel Baró, el seminari Indústries Culturals i Polítiques locals.

La darrera participació en aquestes jornades de reflexió i debat fou a Interacció 2004 titulada Vers una agenda 21 de la Cultura en què dirigí el debat Desenvolupament econòmic i desenvolupament cultural: complementaris o antitètics.