Accés a la Cultura. Informe de la Comissió Europea

EDUCULT | Comissió Europea

Aquest informe és el resultat d’una investigació duta a terme per la Comissió Europea on es recopilen, comparen i avaluen els indicadors i prioritats establertes en les diverses polítiques d’accés a la cultura implementades a nivell nacional i europeu.

Donat que l’accés a la cultura s’ha convertit en una de les màximes prioritats en l’agenda política cultural europea en el seu conjunt, així com el palpable grau d’ambigüitat del seu significat, la investigació parteix de tres preguntes inicials:

  • Què és accés a la cultura? Quin és el seu objectiu? Quins instruments utilitza?
  • Com i perquè les definicions i instruments d’accés a la cultura difereixen entre països? Com s’interconnecten la dimensió nacional i la general europea?
  • Com avaluar els avenços en l’accés a la cultura?

Amb aquestes preguntes com a marc de referència, més enllà de proporcionar una base sòlida per a la discussió i reflexió, l’informe busca identificar i presentar recomanacions viables i aplicables a tots els països de la UE, interconnectant el discurs nacional i la dimensió europea en matèria d'accés a la cultura.

A partir de l’anàlisi i comparació dels instruments i actors que aborden l’accés a la cultura en quatre països membres de la UE (Àustria, Croàcia, Espanya i Suècia) i de dos estats fora d’ella (Noruega i Turquia), es recopilen i avaluen els indicadors sobre les polítiques d’accés a la cultura claus, a considerar: la democratització de l’accés, patrimoni, digitalització, inclusió social i diversitat i, educació artística.

L'informe conclou amb una llista de recomanacions dirigida a responsables polítics (nacional i europeu), on s’inclouen suggeriments per a noves estratègies de desenvolupament, millora de compromisos legislatius, habilitació d’espais de diàleg i cooperació (trans)nacional, així com propostes per a la implementació de programes i projectes específics. Als annexes es pot trobar l’anàlisi nacional detallada sobre la situació de l'accés a la cultura als països-socis del projecte.


 

PDF Access to Culture – A policy analysis 


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris