La place des femmes dans l’art et la culture

 Brigitte Gonthier-Maurin  |  França.Sénat

La Delegació del Senat francès pels drets de les dones i la igualtat d’oportunitats entre homes i dones presenta aquest informe elaborat per Brigitte Gonthier-Maurin sobre la situació de les dones en el sector de la cultura.

 S’hi han identificat tres grans problemàtiques que cal combatre:  

 • Certs estereotips femenins que predominen en els continguts i productes culturals.
 • La manca de visibilitat de dones creadores (autores, compositores, pintores, realitzadores, ...)
 • La encara poca presència de les dones en els llocs de direcció.

 L’informe formula una sèrie de recomanacions, com per exemple:

 • Que l’Observatori per a la igualtat entre homes i dones dins l’àmbit de la cultura i la comunicació del Ministeri de Cultura i la Comunicació  publiqui informes anuals amb dades sobre l’estat real de la qüestió. 
 • Promoure campanyes publicitàries que reivindiquin el paper i la importància de la dona en els diferents sectors culturals. 
 • Desenvolupar en les escoles d’ensenyaments artístics i periodisme mòduls pedagògics específics per conscienciar a l’alumnat sobre aquesta qüestió. 
 • Demanar a les institucions i els centres d’ensenyaments artístics que recuperin la memòria de dones creadores oblidades i les seves obres. 
 • Establir mecanismes i òrgans de vigilància dels estereotips femenins en els mitjans de comunicació i canals de continguts culturals. 
 • Confiar al Ministeri de Cultura i la Comunicació la redacció d’una ‘carta per a la igualtat’ que comprometi als agents culturals signants a vetllar pels estereotips femenins que emanen de les seves produccions, a promoure  la producció de les dones creadores i a garantir la seva presència en, aproximadament, un terç de les seves programacions i emissions, i a vetllar per una representació equilibrada de les dones dins els organigrames institucionals. 
 • Fixar un objectiu de representació equilibrada de les dones a totes les administracions culturals i sistematitzar l’elaboració de candidatures paritàries. 
 • Premiar aquells mitjans de comunicació que desenvolupin alguna iniciativa destacada per promoure a les dones creadores. 
 • Involucrar la societat civil en el control de la imatge de la dona en els mitjans de comunicació i productes culturals. Cal establir mecanismes per canalitzar les denúncies en aquest sentit i valoritzar aquelles associacions o iniciatives que treballin en defensa dels drets de les dones.

PDF   La place des femmes dans l'art et la culture : le temps est venu de passer aux actes

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris