La despesa dels municipis en cultura, 2004-2013

La lectura dels pressupostos liquidats de cultura dels municipis de la província de Barcelona corrobora el que venim veient des de fa uns anys: la cultura ha estat, al món local, un dels àmbits més afectats per la crisi. Les dades disponibles sobre els recursos destinats a la cultura pel conjunt de municipis de la província de Barcelona mostren, a més, com la forta inversió en equipaments realitzada fins al 2009 ha condicionat fortament l’evolució dels pressupostos –i les diverses partides de despesa- a partir de 2010: aquells equipaments acabats d’estrenar van fer que molts municipis es veiessin obligats a fer un esforç pressupostari important per mantenir-los oberts, dotant-los d’un mínim de personal i contractant serveis de neteja i de manteniment dels edificis.

En contrapartida, la resta d’àmbits del pressupost han patit el gruix de les retallades. És el cas del suport a entitats culturals, la programació i la contractació d’activitats, a més de les inversions. La contracció dels recursos s’ha centrat en aquelles despeses vinculades a l’activitat cultural més que no pas en la reducció de les estructures organitzatives –personal- i infraestructures –equipaments-. Així doncs, durant la crisi s’ha donat la paradoxa que, sovint, el fet d’haver-se dotat d’un sistema complet d’equipaments culturals actués més com a fre que no pas com a motor de l’activitat cultural, per la gran quantitat de recursos que s’ha de dedicar al sol fet de mantenir-los oberts.  

Trobareu una anàlisi més detallada de l'evolució dels pressupostos de cultura dels municipis de la província de Barcelona en la dècada 2004-2013 aquí