Els 10 primers anys de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona

Oficina del Patrimoni Cultural

L’objectiu d‘aquesta publicació és donar a conèixer els treballs que ha dut a terme l’Oficina de Patrimoni Cultural de Diputació de Barcelona en relació als museus de la província.

L’estudi s’ha estructurat en onze capítols, els dos primers ens parlen dels antecedents de la Xarxa de Museus Locals que van des de la gestió de catorze museus provincials fins el compromis amb el territori per aconseguir articular un seguit d’accions de cooperació abocades als suport municipalista. Es descriuen les accions que es van dur a terme, fent especial èmfasi en les Jornades de Museus i Administració Local, que poden ser considerades la guspira que va propiciar la creació de la Comissió de Cooperació de Museus Locals que mes tard esdevingué Xarxa de Museus Locals.

En els capítols tercer i quart s’explica la metodologia emprada per elaborar l’estructuració de la Xarxa de Museus Locals. Es detalla l’enquesta i qüestionari que es va dur a terme per realitzar l’anàlisi i diagnosi dels 37 museus adherits prèviament, on es constataven unes mancances que van esdevenir propostes d’actuació de la nova Xarxa. A continuació s’explica la teoria de les xarxes, els camps d’actuació i serveis proposats així com els indicadors de funcionament i de comparació que permeten avaluar els canvis que es produeixen i els aspectes on és necessari dur a terme accions de suport.

A partir del capítol cinquè es descriu el funcionament i la dinàmica de treball de la Xarxa, on s’explica l’evolució dels serveis oferts i el nombre de museus i municipis adherits així com els criteris d’admissió i funcionament.

Els capítols sisè i setè s’ocupen dels serveis que s’han desenvolupat al llarg dels darrers anys. Serveis interns de gestió: Intranet i comunicació interna, documentació, restauració i conservació preventiva, adquisició i préstec d’equipaments, assessorament i estudis, subvencions i formació. Serveis visibles pel ciutadà  usuari dels museus: programes d’atracció de nous públics (cultura i proximitat, tècnics d’animacio del patrimoni i acessibilitat), coincidències insòlites, exposicions, difusió i comunicació i web.

Cal remarcar que a nivell estadístic s’han analitzat les dades de l’any 2001 a l’any 2010, ja que la davallada de pressupostos motivada per la crisi, i en conseqüència les accions que duen a terme els museus, han experimentat un canvi de tendència que reflectirem més endavant en una propera publicacio. No obstant, en alguns capítols s’han inclòs accions i serveis relatius als anys 2011 al 2013, com es el cas del laboratori de restauració i conservació preventiva propi, que des de l’any 2011 desplega nous serveis directes als museus en aquesta materia.

El capitol vuitè enumera altres vies de suport als museus establertes per la Diputació de Barcelona que també estan a disposició dels municipis. Com és el cas dels Serveis de Turisme, Parcs Naturals, Patrimoni Arquitectònic Local, i sobre tot el Servei de Govern Local que gestiona les subvencions plurianuals d’inversió que han possibilitat la remodelació i creació de nous museus.

El capítol novè esta dedicat a l’enquesta adrecada als museus després de deu anys de funcionament. Aquesta enquesta tenia com objectiu valorar els serveis i disposar d’elements per redefinir-los. També analitza altres xarxes del territori, tant les vinculades a Museus Nacionals com les que han sorgit per afinitats temàtiques des dels propis centres.

En el capítol 10 a tall de conclusió, trobem explicades i enumerades les conclusions que miren al futur, tenint presents tres factors: consolidació de nombre de museus adherits a la Xarxa, situació de crisi econòmica i sobre tot la perspectiva de nous acords institucionals entre les diputacions i la Generalitat de Catalunya. El darrer capítol es un recull bibliogràfic de totes les publicacions sobre la gestió que s’ha dut a terme.

Els annexos inclouen el model de conveni marc d’adhesió que signen els municipis amb Diputació de Barcelona; els indicadors de l’any 2013, així com la relació de tots els museus que actualment formen part de la Xarxa.

Aquesta publicació sintetitza el treball diari dels responsables i treballadors dels museus adherits, així com també el de tots els tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural, que des de la dècada dels vuitanta i sota la direcció de Roger Marcet Barbe, Carles Vicente Guitart, Carme Rius Font, Pere Izquierdo Tugas i Aurelia Cabot Mota han fet possible aquesta publicaci.

L’Equip de redacció d’aquesta publicació: Laura Costa Mateo; Gloria Iranzo Teruel; Pere Izquierdo Tugas; Marta Llach Berne; F. Xavier Menendez Pablo; Guillem Mundet Genis; Teresa Reyes Bellmunt; Carme Rius Font; Lluis Rius Font; Rosario Rodriguez Fernandez

PDF Els 10 primers anys de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris