La transversalitat a les polítiques culturals locals a França