Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació