La difusió global del concepte de política cultural