Estats de l'autonomia i la cooperació en política cultural