Pla Nacional de Lectura 2012-2016. Desplegament i reptes