El sector cultural a Catalunya


Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), a iniciativa pròpia, va acordar la realització d’un informe sobre el sector Cultural. Aquesta iniciativa sorgeix a partir la constatació de la situació estructural del sector. La crisi del 2008 va tenir una repercussió molt negativa sobre la majoria dels dominis culturals, amb una davallada molt important dels recursos públics adreçats al sector, a més d’una reducció del consum privat. Un cop remet la crisi, si bé alguns dominis havien iniciat una certa recuperació, la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 va tornar a colpejar bona part del sector, i és quan es palesa, amb més rotunditat, l’empitjorament de les condicions de treball i les dificultats de sostenibilitat de les empreses i entitats que configuren el teixit cultural.  

Atès aquest context, la finalitat de l’informe és l’anàlisi del sector cultural a Catalunya i, en particular, els reptes als quals s’enfronta, des del punt de vista de les condicions laborals i de la situació de les empreses i entitats, amb l’objectiu de poder elaborar un seguit de consideracions i recomanacions finals al Govern.

L'informe s'estructura en nou capítols, entre els quals es troben el marc teòric; una anàlisi de les principals magnituds econòmiques, fent una especial incidència en els factors condicionants de l’evolució agregada del sector i en la distribució de la productivitat aparent en termes de treball i de diferents variables per dominis i subbranques; una aproximació al mercat de treball, a partir d’una classificació d’ocupacions; una descripció de les polítiques culturals a Catalunya; un recull d’experiències i bones pràctiques; i les aportacions més rellevants de les persones expertes que van participar en les sessions de compareixences organitzades al Consell.


 
 

La despesa pública en cultura


 
 

L’informe conclou amb un capítol de consideracions amb 50 recomanacions adreçades al Govern, totes elles consensuades per les conselleres i consellers del CTESC. Es desglossa en 5 apartats: el sector cultural, la situació econòmica, el mercat de treball, instruments i mesures per reforçar el sector cultural i recomanacions.
 
 

Pel que fa les polítiques culturals des d’un punt de vista general, el CTESC recomana
 

 • Impulsar un Pacte nacional per a la cultura i impulsar una visió estratègica a llarg termini que unifiqui acció pública

 • Impulsar l’avaluació de les polítiques culturals

 • Apostar pel sector cultural, no només amb recursos econòmics, sinó fent tasca de sensibilització social dels beneficis que genera per augmentar el reconeixement del sector i les persones que hi treballen

 • Protegir l’equilibri entre una cultura orientada al mercat i una cultura amb finalitats socials

 • Donar suport i potenciar les iniciatives culturals del teixit social

 • Donar rellevància i vetllar per tota la cadena de valor dels dominis culturals

 • Garantir el dret de tota la ciutadania a l’accés i gaudi de la cultura a tot el territori i impulsar la llei de drets culturals

 • Exercir suport a la cultura en català

 • Potenciar accés a formació cultural des de la primera infantesa i en estudis obligatoris i post obligatoris, amb orientació acadèmica, i augmentar oferta de places públiques d’estudis secundaris i superiors de disciplines culturals

 • Impulsar urgentment el nou Pla nacional del llibre i la lectura

 • Adoptar mesures per evitar l’economia informal i frau laboral

 • Revertir la reducció considerable de la despesa pública en cultura dels darrers anys. Caldria equiparar la despesa per càpita en cultura a la mitjana dels països de l’UE

 • Arbitrar mecanismes garantistes i de blindatge del pressupost en cultura i coordinar-lo amb els ens locals i estatals

 • Millorar coordinació entre Departaments i amb l’àmbit local

 • Dotar de més recursos a la lluita contra la pirateria


Pel que fa a les polítiques adreçades als i les professionals del sector cultural, el CTESC recomana
 

 • Fer pedagogia per deixar d’associar vocació amb gratuïtat, reconeixent una remuneració suficient
 • Implicar el sector públic en la creació d’ocupació de qualitat, millorant la contractació pública en àmbit cultural

 • Impulsar igualtat de gènere

 • Posar en marxa les mesures contemplades en l’Estatut de l’artista pendents:
   

 • Modificar la regulació laboral especial de l’activitat artística i tècnica (RD 1435/1985)

 • Adequar la tributació de l’IRPF, reformar l’aplicació del criteri de caixa de l’IVA i modificar l’IAE

 • Reconèixer les malalties professionals del sector i millorar les últimes reformes sobre prestacions i cotitzacions

 • Afavorir les condicions per la negociació col·lectiva amb impuls del sector públic

 •  Aprofundir en el reconeixement de la propietat intel·lectual d’artistes i intèrprets

 • Posar en marxa mesures per a que formació per a l’ocupació arribi i s’adeqüi al sector cultural i incloure al Catàleg de Qualificacions Professionals les professions artístiques encara no recollides

 • Oferir eines de reciclatge professional i establir vies per a les reconversions professional, sobretot en relació amb les professions artístiques de vida curta, com ara la dansa 


El CTESC formula  també una sèrie de recomanacions pel que fa a les polítiques adreçades a les empreses i entitats del teixit cultural i, finalment, pel que fa a la disponibilitat de dades.

 
 

Presentació de l'Informe "El sector cultural a Catalunya"

 

 
 
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 

Xavier Riudor (dir.), Cristina Boada, Diego Herrera, David Mallafrè, Xavier Riudor, Virgínia Villar i Matias Vives. (2023). El sector cultural a Catalunya. CTESC. ctesc.gencat.cat
 
 


 

___________________________________________________________________________

Els gràfics i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació del CTESC


 


 

1 comentari

Interacció


 


Per què ‘ignorem’ la gestió cultural?
 

"Desconeguda per molts però clarament indispensable, la gestió cultural treballa feliçment en silenci, lluny dels focus i els aplaudiments, i troba en la unió d’artistes i públic la seva raó de ser. Ara que celebra els trenta anys com a professió reclama més estima i reconeixement."


Article de Núria Cañamares i publicat a Entreacte el 6 de juny de 2023. Si vols llegir l’article sencer clica aquí
 

La gestió cultural és…
 

"La manera d’intentar fer que la cultura sigui el vector transversal que ens condueixi cap a un espai de reflexió, autocrítica i inclusió per transformar la societat." Giulia Poltronieri. Directora de Programes de Teatre del Servei de Promoció Cultural de l’Ajuntament de Terrassa i membre d'Interacció.

     


 

 
 Bona lectura