Estudi d’Impacte del Mercat de Música Viva de Vic

Aquest estudi d’impacte econòmic, social, cultural i ambiental del Mercat de Música Viva de Vic realitzat per la Universitat Oberta de Catalunya ofereix indicadors clars sobre la incidència del MMVV en la indústria musical i el sector professional. L’estudi, pel qual s’ha dut a terme més de 2.000 enquestes a professionals, públic assistent i ciutadans de Vic, també analitza l’impacte turístic a la ciutat i la comarca d’Osona, el capital social en forma de relacions i xarxes, la cohesió ciutadana, la influència com a esdeveniment d’aprenentatge i descoberta cultural i l’impacte ambiental.

Els resultats conclouen que el Mercat de Música Viva de Vic és un esdeveniment cultural de primera magnitud tant des d’un punt de vista professional com ciutadà. Per cada euro invertit per les institucions públiques al MMVV se’n generen 8,3 euros sobre l’economia i 4,7 euros sobre la indústria musical.

A l’edició del 2012 del MMVV hi han assistit un total de 131.198 espectadors i 1.066 professionals (736 agents, mànagers i programadors, i 330 membres de grups musicals).

Pel que fa a la contractació, hi ha hagut una reducció respecte l’edició anterior, efecte de la crisi econòmica actual. Així, el pressupost anual per contractació de les organitzacions acreditades amb perfil comprador que van assistir a l’edició de 2011 de l’MVLab era de 152.844,11 euros de mitjana per organització. En l’edició de 2012, aquesta xifra ha esta de 147.781, 64 euros, un 3,31% menor respecte el 2011. Aquesta reducció s’explica per la caiguda del pressupost dels ajuntaments amb un 38,53%. Compensa aquesta reducció que els programadors, sobretot els internacionals, han augmentat la seva capacitat de contractació mitja en un 9,29%. L’aposta per la internacionalització és clau per al sector professional.

El volum de contractació cal calcular-lo a un any vista. L’any 2011 es van signar contractes per un valor de 3.455.790 euros. Corresponen a 747 contractes, una mitja de 3 contractes per organització assistent i un valor mig per contracte de 4.623,13 euros.

L’MVLab genera un alt capital social per a la indústria musical ja que afavoreix la consolidació i creixement de les xarxes de relació professional. Les xifres de nous contactes fets per entitat augmenten any rera any. El 2011 eren 12,8 i el 2012 han passat a ser 19,27 contactes nous per cada professional amb perfil comprador. Els professionals amb perfil venedor van passar d’11,6 contactes nous l’any 2011 a 24,46 contactes nous aquest any 2012, increment que es deu a l’èxit dels speed meetings.

Els 131.198 espectadors i 1.066 professionals assistents a la 24a edició del MMVV aquest any 2012, segons els resultats de l’estudi realitzat, van realitzar una despesa directa sobre el municipi de Vic de gairebé 2 milions d’euros. Aquesta despesa genera un impacte de 4.134.114 euros sobre la producció i 2.075.186 euros sobre el valor afegit.

El Mercat de Música Viva de Vic genera riquesa a la ciutat i comarca per valor superior als 6 milions d’euros i un total de 42 llocs de treball directes i indirectes.

 Estudi 

Font: Mercat de Música Viva de Vic