La Cultura, noción moderna

Com pot definir-se el terme cultura? Què és i què no és cultura? Aquestes són algunes de les interrogacions que s’han plantejat investigadors de les més diverses disciplines des de finals del segle XIX i que durant la modernitat, lluny d’arribar a un consens en un definició comuna de cultura, aquesta s’ha fet més elàstica i difuminada.<--break->

Des d’un punt de vista antropològic, Honorio Manuel Velasco recull en aquest capítol els processos moderns de reelaboració que ha patit el concepte i els desplaçaments metafòrics i metonímics que han caracteritzat les múltiples definicions de cultura. En aquest sentit, Velasco assenyala dos aspectes rellevants que han marcat les reelaboracions del concepte cultura: D’una banda, l’extensió del concepte, que equipara aspectes abans situats a escala diferent i, per l’altra, la concentració d’esferes de la vida social abans segregades.

El camp semàntic del concepte ha anat incorporant àmbits en un principi exclosos (com la moda o els esports) i s’han fet extensibles a tota la societat: Les polítiques culturals estan ara dirigides a facilitar l’accés a la cultura tant en el sentit de proporcionar els mitjans institucionals per l’accés de tots a l’educació formal, com per a la salvaguarda i el gaudi del patrimoni cultural per part de la societat.

Més recentment, un altre procés que ha caracteritzat la reelaboració del concepte ha estat la generalització de la perspectiva holística de l’elaboració antropològica del concepte cultura al segle XX. Des d’aquest punt de vista, la més famosa de les definicions ha estat la de l’antropòleg anglès Edward B. Tylor on ‘cultura’ es fa extensible a tots aquells coneixements, creences, costums i tantes altres aptituds i hàbits que l'individu adquireix com a membre de la societat. Tot i que els desplaçaments metafòrics i metonímics del concepte no tenen un valor explicatiu, no fan més que assenyalar les tensions semàntiques del complex del concepte, per les ambigüitats i contradiccions que implica.

Honorio Manuel Velasco . «La Cultura, noción moderna». Patrimomio cultural y derecho. Núm. 10 (2006), p. 11-34. 

Podeu consultar aquest article al Centre d’Informació i Documentació

Per fer peticions d’articles escriviu un missatge privat al Centre.