Expressive lives

Fruit de nombrosos projectes i discussions amb John Holden, Robert Hewison i Shelagh Wright, Samuel Jones va editar per a Demos «Expressive lives», prenent com a punt de partida el concepte expressive life de Bill Ivey plantejat a «Arts, Inc.: how greed and neglect have destroyed our cultural rights», reunint les contribucions de diferents especialistes que han desenvolupat la idea de connexió i expressió des de perspectives diverses.

El desenvolupament de projectes entre institucions i empreses radicalment diferents, com per exemple el realitzat entre el Museo del Prado i Google, difuminen i posen en qüestió els límits a allò que s’inclou dins l’esfera cultural, trencant les barreres entre realitat i virtualitat, entre innovació i ortodòxia. I alhora, segons l’autor, convida a repensar i actualitzar les polítiques culturals (els seus àmbits, objectius i mecanismes d’actuació).

Les TIC i el vigorós ànim dels públics han transformat la natura de la participació cultural. Aquests canvis han facilitat el pas d’un model de provisió de serveis culturals a un model centrat en el foment de les capacitats de la ciutadania per a fer efectiva la seva participació. Segons Samuel Jones, aquesta transformació propiciada per les TIC i els públics convida a pensar sobre el paper que les institucions i polítiques culturals han de tenir alhora de facilitar l’expressió dels ciutadans permetent la personalització i configuració de la cultura de la que formen part. I afegeix, que més que proveir-nos de patrimoni i cultura, haurien de reflectir la creativitat de la ciutadania i les manifestacions culturals que aquesta genera.

Amb aquest plantejament es trenca la concepció tradicional dels públics i el paper que han de jugar els professionals de la cultura i els experts. Així, el que l’autor espera dels experts és que facilitin a la ciutadania les oportunitats de participar de diferents patrimonis i, en resposta, la ciutadania tingui l’oportunitat de crear nous valors. Talment, amb l’ampli repertori quotidià de manifestacions culturals (des del menjar, el vestit, fins a les imatges que observem en el nostre dia a dia) es dóna una conversa constant entre la gent i les idees, capaç de produir multitud de formes culturals i d’opcions creatives que expressen els valors i percepcions del món.

Tot plegat porta a l’autor a preguntar-se quines implicacions tenen aquestes dinàmiques emergents sobre les polítiques culturals públiques, tot considerant que cal redefinir el paper de l’Estat en relació a la cultura. Quines polítiques donaran resposta a les noves maneres de relacionar-nos amb la cultura i quines noves oportunitats obriran aquestes noves polítiques? En aquesta publicació Samuel Jones recull les contribucions de diferents experts per mirar de dibuixar les respostes a aquestes i altres preguntes que es plantegen alhora de pensar on es situen les institucions i les polítiques culturals en un món transformat a marxes forçades per la velocitat de les noves tecnologies.  

 PDF  Expressive lives