Les competències en cultura d’acord amb la nova llei de l’administració local