Art, Recerca, Innovació i Societat

Gerald Bast; Elias G. Carayannis  |  ARIS (Arts, Research, Innovation and Society) | Springer

La creativitat, les arts i la cultura són motors d’innovació i desenvolupament cultural, econòmic, polític, social i científic. La recerca artística i la innovació basada en els arts són grans transformadors i disruptors de dinàmiques socials, econòmiques i polítiques. El llibre que aquí us presentem parteix d’aquestes premisses àmpliament acceptades i explora les noves teories, polítiques i pràctiques al voltant dels nous rols i funcions de la recerca i la innovació artística a l’hora de definir i produir noves formes de coneixement i facilitar-ne la seva difusió, absorció i ús. El llibre planteja, entre d’altres, les qüestions següents: els artistes poden i han de ser investigadors?; estan els sistemes artístics i científics connectats i, en cas afirmatiu,  quins són aquests punts de connexió?; quin és l’impacte de les arts en el desenvolupament de la societat?; com s’interrelacionen les arts amb els mecanisme de generació d’innovació social, científica i econòmica?

«Arts, research, innovation and society» és el primer volum de la sèrie que, sota el mateix títol, ha engegat el projecte ARIS amb el suport de la University of Applied Arts de Vienna,  i que té per objectiu explorar com es poden obtenir i desenvolupar coneixements en aquestes àrees des dels punts de vista de les arts, la recerca, la innovació i la societat. Aquest primer volum planteja el marc teòric de tota la sèrie i aborda també les qüestions següents:

  • Quina hauria de ser la postura de les arts a l’hora de definir els termes de progrés i desenvolupament?
  • Quina hauria de ser la contribució de les arts en la recerca i les noves teories sobre innovació, així com en les noves polítiques i pràctiques econòmiques?
  • Com hauria de ser un nou suport financer a les arts que les contempli, d’una banda, com a pilar autònom amb els seus propis mèrits i  valors i, de l’altra, com a motor de recerca i innovació per a un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, compromès amb la societat i amb un desenvolupament de progrés i cohesionador?
  • Hi ha límits per al creixement de les economies tradicionals i quin ha de ser el paper de la recerca artística i de les innovacions basades en les arts a l’hora de redefinir el creixement, el desenvolupament i el progrés?
  • Quines són les interdependències i interrelacions entre les arts, la recerca, la innovació i la societat com a catalitzadors, motors i acceleradors d’un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu?
  • Quina és la relació de les arts amb una democràcia de qualitat, tant en la teoria com en la pràctica?

See video

A.R.I.S. – Art Research Innovation Society

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris