Reglament del Servei d’Arxiu Municipal

Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) 

L’any 1997, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va publicar la Proposta de Reglament del Servei d'Arxiu Municipal, juntament amb l'Associació d'Arxivers de Catalunya. Aquest text va ser elaborat per una comissió de vuit arxivers i arxiveres municipals gironins (anomenada G:8 AM) i va servir de model per diversos arxius municipals catalans a l'hora d'aprovar el seu reglament.

L’any 2010, la mateixa Oficina de Patrimoni Cultural, en el marc del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals, va elaborar un altre reglament, que partia del publicat l’any 1997. Aleshores, l’objectiu era establir un marc organitzatiu i fun­cional que afectés els diversos agents implicats, és a dir, l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i els usuaris externs (interessats, investigadors i ciutadans en general).

En el reglament que presentem ara, hem incorporat les novetats legislatives d’aquests darrers anys que han estat substancials en el context de l’Administració digital, la trans­parència en la gestió pública i la regulació del dret d’accés a la informació dels ciutadans, entre d’altres. Amb tot, hem procedit a una revisió i actualització rigoroses que, alhora, pretenen donar la màxima estabilitat possible al text.

El nou reglament es manté en la seva estructura. Es divideix en cinc capítols i es desenvolupa en 73 articles, que representen els cinc pilars bàsics d’un servei d’arxiu municipal: (1) la definició del SAM i les seves funcions; (2) l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona com a responsable tècnic del servei d’acord amb el conveni signat entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona; (3) la definició i àmbit d’actuació del Sistema de Gestió Documental que ha d’implantar-se a l’Ajuntament. La definició de la transferència de la documentació, un cop finalitzada la seva tramitació administrativa; l’aplicació de l’avaluació i tria documental i, la conservació dels documents; (4) l’accés a la documentació (consulta, préstec, reproducció i ús de documents) per part d’usuaris interns i externs; (5) i la protecció i difusió del patrimoni documental del municipi.

Aquest reglament, d’acord amb el conveni de col·laboració signat amb els ajuntaments que formen part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals, es proposarà als mateixos ajuntaments per a la seva aprovació.

En definitiva, aquesta eina actualitzada ha de contribuir al bon funcionament dels arxius municipals, amb la doble funció que els defineix. D’una banda, com a peces fonamentals de la gestió administrativa municipal i, d’altra banda, com a serveis que han de garantir la conservació, l’accés, la transparència, el retiment de comptes i la difusió del patrimoni documental local envers la ciutadania.


PDF Reglament del Servei d’Arxiu Municipal


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris