Llibre Blanc de la Gestió del Patrimoni Històrico-Arqueològic

Grup de Ciutats Patrimoni Mundial de l’Estat espanyol

S’ha publicat el llibre blanc per a les ciutats que són patrimoni mundial del Grup de Ciutats Patrimoni Mundial de l’Estat espanyol. El volum ha estat coordinat per l’arqueòleg municipal de Tarragona, Joan Menchón

La Llei de Patrimoni Històric Espanyol, promulgada fa més de vint anys, ha propiciat diferents estratègies de gestió des de les comunitats autònomes i des d'un bon nombre de municipis, totes elles amb una inspiració comuna, centrada en la protecció i conservació del patrimoni en els seus corresponents àmbits territorials, però amb resultats molt diferents.

Si en l'aspecte de la gestió s'ha avançat notablement i, en línies generals, es pot afirmar que la situació, amb les seves llums i les seves ombres, és homologable a la dels països del nostre entorn i s'apliquen les convencions internacionals, no es pot ser tan optimista en dos aspectes essencials:

• La imbricació global de la tutela del Patrimoni Històric en un sistema integrat, científic, transdisciplinar i obert que permeti la seva adaptació a la societat del coneixement que caracteritza el Segle XXI.

• La democratització del Patrimoni Històric, traient definitivament dels cercles elitistes en què tradicionalment s'ha mogut, i convertint, mitjançant la seva correcta valoració i difusió social, en un poderós instrument de cohesió cultural i social a diferents nivells de l'Administració pública : barri, ciutat, comunitat autònoma, Estat, Unió Europea ..., però sempre des de la perspectiva de la consideració de la cultura material com una creació humana sobre un espai i al llarg d'un temps.

L'actual situació de crisi porta a plantejar una reflexió a un temps general i a un temps particularitzada en cadascuna de les ciutats. Només així es podrà fer front de manera coherent, a partir de l'experiència, i des d'una perspectiva interdisciplinària, global i sostenible, als reptes de la gestió del patrimoni històric al segle XXI, i des del municipalisme.

Aquesta reflexió, tenint en compte aquests punts, és el que es proposa com a nucli bàsic del «Llibre Blanc de Gestió del Patrimoni Històric i Arqueològic a les Ciutats Patrimoni de la Humanitat».

Aquestes són les línies bàsiques, amb les seves corresponents ramificacions en què incideix aquest document, en el sentit clàssic que dóna la pròpia Unió Europea al que és un Llibre Blanc: document amb propostes concretes d'acció a una escala (Estat, Comunitats Autònomes i Municipis) i que, si és el cas, dóna lloc a un programa d'acció que pot incloure actuacions legislatives, programes de desenvolupament i inversions, instruments de coordinació i / o gestió interadministrativa

El Llibre Blanc parteix de l'anàlisi de la situació de les ciutats del Grup que porta a la redacció d'una profunda reflexió sobre el paper dels ajuntaments en la gestió i socialització del patrimoni històric i la corresponent bateria de propostes. Entren aquí conceptes com open government, paisatge urbà històric, transversalitat, sostenibilitat, Smart city i Smart heritage.

La redacció del Llibre Blanc ha estat encarregada a l'empresa Kultura. La coordinació del projecte ha anat a càrrec de la Taula d'Urbanisme i Patrimoni del Grup, i els arqueòlegs municipals d'Alcalá d'Henares, Còrdova i Tarragona els encarregats de la seva gestió. Hi han participat els tècnics de les diferents ciutats del Grup, tant en la compilació d'informació com en el debat i conclusions.

PDF  Llibre Blanc de Gestió del Patrimoni Històric i Arqueològic a les Ciutats Patrimoni de la Humanitat

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris