La Cultura en plural / Michel de Certeau

Michel de Certeau, antròpoleg i historiador, va ser i és un pensador que ha influït internacionalment els estudis culturals, especialment aquells referits a la vida quotidiana, la societat de consum i els usos mediàticoculturals. Entre les seves obres destaquen 'L'invention du quotidien' ('La invención de lo cotidiano', Universidad Iberoamericana, 1999) i la 'Cultura en plural'. En aquesta última es centra en l'anàlisi de l'usuari o preceptor dels productes culturals, on no se'l concep com a un espectador passiu en l'acte del consum, sinó com una audiència activa, on es donen un ventall ampli d'interaccions possibles, amb tàctiques de negociació en els mitjans de comunicació, amb pràctiques que escapen als plans del poder, amb estratègies de supervivència, espais de llibertat i respostes de contra poder.L'any 1974 quan es publica la 'Cultura en plural' conceptes com el d'audiència activa resultant d'una novetat i originalitat que encara avui fonamenten, conscientment o inconscient com diria i pensava Certeau, molta de la producció intel·lectual sobre els usuaris, consumidors i 'prosumidors' culturals. En el camí Certeau va influenciar al seu coetani John Fiske, teòric dels estudis culturals sobre la televisió, els processos de recepció de les audiències i la influència dels mitjans de comunicació. En aquest camí conceptual Fiske pren els arguments de Certeau relatius al concepte d'audiències actives i assenta les basses del que avui veiem com un pensament actual i modern en boca de moltes i molts que desconeixen les seves arrels. Com sempre, en els clàssics trobem estímuls de pensament que ens continuen inspirant a entendre i comprendre els processos i fenòmens socials d'avui. En aquest cas, la infinitat de pràctiques culturals i de mediacions i respostes possibles en el consum de productes culturals de la ciutadania que interpretem com a formes d'apropiació i alliberament creador que escapa als designis prefixats pel poder en les seves diferents formes. La sorpresa que algunes i alguns tenen davant d'alguns fenòmens d'apropiació que usuaris de la xarxa fan d'altres productes culturals seria vista amb un somriure irònic pel mateix Certeau. Per compartir la seva mirada, llegiu-lo, si voleu tant moderns i actuals com aquest pensador.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació